Đề thi TACN số 20
Đề thi Tiếng Anh Y KhoaĐề Thi
 • 05/08/2023
 • 45 phút
 • 59 câu hỏi
Đề thi TACN số 19
Đề thi Tiếng Anh Y KhoaĐề Thi
 • 05/08/2023
 • 45 phút
 • 60 câu hỏi
Đề thi TACN số 18
Đề thi Tiếng Anh Y KhoaĐề Thi
 • 04/08/2023
 • 45 phút
 • 59 câu hỏi
Đề thi TACN số 17
Đề thi Tiếng Anh Y KhoaĐề Thi
 • 02/08/2023
 • 45 phút
 • 60 câu hỏi
Đề thi TACN số 16
Đề thi Tiếng Anh Y KhoaĐề Thi
 • 29/07/2023
 • 45 phút
 • 60 câu hỏi
Đề thi TACN số 15
Đề thi Tiếng Anh Y KhoaĐề Thi
 • 23/07/2023
 • 45 phút
 • 60 câu hỏi
Đề thi TACN số 14
Đề thi Tiếng Anh Y KhoaĐề Thi
 • 23/07/2023
 • 45 phút
 • 60 câu hỏi
Đề thi TACN số 13
Đề thi Tiếng Anh Y KhoaĐề Thi
 • 23/07/2023
 • 45 phút
 • 59 câu hỏi
Đề thi TACN số 12
Đề thi Tiếng Anh Y KhoaĐề Thi
 • 22/07/2023
 • 45 phút
 • 60 câu hỏi
Đề thi TACN số 11
Đề thi Tiếng Anh Y KhoaĐề Thi
 • 20/07/2023
 • 45 phút
 • 60 câu hỏi
Đề thi TACN số 10
Đề thi Tiếng Anh Y KhoaĐề Thi
 • 19/07/2023
 • 45 phút
 • 60 câu hỏi
Đề thi TACN số 9
Đề thi Tiếng Anh Y KhoaĐề Thi
 • 17/07/2023
 • 45 phút
 • 60 câu hỏi